logo relay

Disclaimer Nederlands

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website www.relay3d.com

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Relay 3D wijst iedere directe en indirectre aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Relay 3D. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Relay 3D. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Eindhoven, The Netherlands.

Disclaimer English

By visiting this website and/or using any information provided on this website, you agree to the applicability of this disclaimer.

Use of website www.relay3d.com

The information provided on this website is only intended to serve as general information. No rights can be derived from the information provided on this website. Relay 3D explicitly excludes any direct and indirect liability regarding the accuracy, completeness, actuality of the provided information and/or use of this website.

Use of Information

All intellectual property rights and other rights with regard to any information (including text, graphic materials and logo’s) provided on this website are lie with Relay 3D. It is not allowed to copy, download and/or to disclose, disseminate or reproduce information provided on this website in any way without the explicit consent of Relay 3D. It is allowed to print and/or download information provided on this website for personal use.

Amendments

Relay 3D has the right to amend the provided information on this website (including this disclaimer) at all times without notice.

Governing law

The laws of The Netherlands are applicable to this website and disclaimer. All disputes regarding this disclaimer shall be submitted to the competent judge in Eindhoven, The Netherlands.